Resources for Communication Problems

Tuesday, January 8, 2008

Emotion

Emotion

腦神經科學 ─ 大腦與情緒

Basic Emotion

Emotion and Language Processing

Joke: Oh, John please do not!

Emotion and Lexical Retrieval

Chinese Perspectives on Emotion and Disease

七情內傷致病

《經氣臟氣五天元紀大論》: 「天有五行御五位, 以生寒暑燥濕風, 人有五臟化五氣, 以生喜怒思憂恐」

《內經素問、陰陽應象大論》: 「天地者,萬物之上下也」、「天有四時五行,以生長化收藏,以生寒暑燥濕風。人有五臟(心肝脾肺腎)化五氣(五臟之氣),以生喜怒悲(思)憂恐。故喜怒傷氣(七情致病),寒暑傷形(外淫致病);暴怒傷陰(傷肝血),暴喜傷陽(傷心神)。厥氣上行(氣逆行),滿脈去形(神氣離形、昏厥)。喜怒不節,寒暑過度,生乃不固。

東方生風,風生木在藏為肝在音為角,在聲為呼在志為怒。怒傷肝,悲勝怒;

南方生熱,熱生火在藏為心在音為徵,在聲為笑在志為喜。喜傷心,恐勝喜;

中央生濕,濕生土在藏為脾在音為宮,在聲為歌在志為思。思傷脾,怒勝思;

西方生燥,燥生金在藏為肺在音為商,在聲為哭在志為憂。憂傷肺,喜勝憂;

北方生寒,寒生水在藏為腎在音為羽,在聲為呻在志為恐。恐傷腎,思勝恐;

─《內經》的情志相勝理論

醫家七情:喜、 怒、 憂、 思、 悲、 恐、

儒家七情─《禮記禮運》:「喜、怒、哀、懼、愛、惡、欲七者,弗學而能。」

佛學之七情六欲:喜、怒、哀、懼、愛、惡、欲(七情)。,據大智度論卷二記載,系指凡夫對異性所具有之六種欲望:色欲、形貌欲、威儀欲、言語音聲欲、細滑欲、人相欲;或指眼、耳、鼻、舌、身、意等六欲。

《靈樞 本神第八 法民

是故怵惕思慮者則傷神,神傷則恐懼流淫而不止。因悲哀動中者,(精氣)竭絕而失生。喜樂者,神憚散而不藏。愁憂者,氣閉塞而不行。盛怒者,迷惑而不治。恐懼者,神蕩憚而不收;心怵惕思慮則傷神,神傷則恐懼自失,破月囷(jun3成塊肌肉)脫肉,毛悴色夭,死於冬。脾愁憂而不解則傷意,意傷則悗(悶)亂,四肢不舉,毛悴色夭,死於春。肝悲哀動中則傷魂,魂傷則狂(忘/妄)不精,不精則不正,(當/令)人陰縮而筋攣,兩脅骨不舉,毛悴色夭,死於秋。肺喜樂無極則傷魄,魄傷則狂,狂者意不存人,皮革焦,毛悴色夭,死于夏。腎盛怒而不止則傷志,志傷則喜忘其前言,腰脊不可以俯仰屈伸,毛悴色夭,死于季夏。恐懼而不解則傷精,精傷則骨痠痿厥,精時自下。是故五藏主藏精者也,不可傷,傷則失守而陰虛,陰虛則無氣,無氣則死矣。是故用針者,察觀病人之態,以知精神魂魄之存亡得失之意,五者已傷,針不可以治之也。

以情勝情:

《醫方考》「情志過極,非藥可愈,須以情勝」

張從勝(1151-1231金元四大家之一,是攻邪派的開山祖)《儒門事親》:
悲可以制怒,以愴惻苦楚之言感之;
喜可以制悲,以謔浪褻狎之言娛之;
恐可以制喜,以恐懼死亡之言怖之;
怒可以制思,以污辱欺罔之言觸之;
思可以制恐,以慮彼志此之言奇之。
凡此五者,必詭詐譎怪無所不至,然後可以動人耳目,易人視聽。若胸中無材器之人,亦不能用此法也。

Emotional Disturbances

Depression & Mania

Phobia

Autism (Kanner's Syndrome) & Asperger Syndrome

Anxiety

PTSD (Post Traumatic Stress Disorders)

Addiction

Schizophrenia

Emotion and Social Interaction

Case Studies

Dr. Temple Grandin

Animals in Translation: Using the Mysteries of Autism to Decode Animal Behavior by Temple Grandin (Hardcover - 2005)

References

1871 Charles Darwin (1809~1882). The expression of the emotions in man and animals.

2004 (New Edition) The Emotional Brain: The Mysterious Underpinnings of Emotional Life by Joseph E. LeDoux

2001 腦中有情 The Emotional Brain
Joseph LeDoux
/ 洪蘭

2003 Synaptic Self: How Our Brains Become Who We Are by Joseph E. Ledoux

No comments: